United Nations uppmanar avkriminalisering

2017 inträffade totalt 959 narkotikarelaterade dödsfall bland personer över 15 år i Sverige, vilket motsvarar 12 dödsfall per 100 000 invånare. Sverige har näst högst narkotikarelaterad dödlighet i EU!

United Nations Human Rights har släppt ännu en rapport som uppmanar medlemsländerna att avkriminalisera och satsa på skademinimering – för att rädda liv. United Nations Human Rights står bakom fullständig avkriminalisering och en drogpolitik som bygger på skademinimering.

Om Sverige vill vara ett föregångsland gällande mänskliga rättigheter är det dags att börja hjälpa människor nu.

Lagligt med narkotika

Det går framåt, nu vill Sveriges Kommuner och Landsting att det ska utredas om det är bättre att narkotika blir lagligt. Publicerat i SVT nyheter.

För 30 år sedan blev det olagligt att använda droger i Sverige och lagen har inte utvärderats sedan dess. Men nu vill Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, att lagen ska utvärderas för att reda ut om den försvårar hjälpinsatser för människor med beroendesjukdom eller inte.

Sedan 1988 är det straffbart att bruka och inneha narkotika och innan lagen klubbades fanns en stor debatt om vilka fördelar och nackdelar en kriminalisering skulle kunna leda till.

Kriminaliseringen av konsumtionen ansågs bland annat viktig för att signalera ett avståndstagande mot narkotika från samhället, inte minst för att motverka att ungdomar skulle testa droger.

Samtidigt höjdes röster för att en kriminalisering av bruket skulle ”inverka negativt på den enskildes ambitioner och ansträngningar att söka vård för sitt missbruk” samt kräva stora polisiära resurser.

1993 kom också en straffskärpning och fängelse i högst sex månader infördes i straffskalan för brottet eget bruk.

Fler dör av droger

Sedan dess har dock den narkotikarelaterade dödligheten ökat och är dessutom hög i jämförelse med andra EU-länder, något som SKL lyfter fram som en av flera orsaker till att lagen bör utvärderas.

”Oavsett ståndpunkt gällande om det ska vara straffbart att bruka och inneha narkotika för eget bruk så behöver konsekvenserna av just den delen av narkotikastrafflagen belysas för att se om effekterna har blivit de som avsågs vid införandet”, heter det i SKL:s handlingsplan.

Mikael Malm är samordnare på SKL och presenterade nyligen organisationens förslag för politikerna i riksdagens socialutskott.

– Jag tror det finns en större politisk enighet kring detta än tidigare. Frågan har varit känslig och som politiker har det funnits en osäkerhet kring att lyfta de här frågorna och då framstå som en kritiker av Sveriges restriktiva narkotikapolitik. Men tiden kanske är mogen att se över narkotikalagstiftning nu.

”Inte legalisering”

Man är dock noga med att påpeka att det inte handlar om en legalisering av droger eller om att förändra Sveriges restriktiva narkotikapolitik.

– Vi vill inte ta ställning i frågan, men man behöver titta på det här. Har lagen utgjort något hinder för att folk ska söka hjälp. Det finns ett repressivt synsätt på personer i missbruk i och med att det är kriminellt att bruka och inneha narkotika. Med lagens utformning finns det en uppenbar risk att polisen lägger mer resurser på det egna bruket än på de stora bovarna och grövre narkotikabrott, säger Mikael Malm.

Norges omsvängning har påverkat

SKL menar också att en utvärdering bör innehålla en internationell utblick och Mikael Malm nämner bland annat Portugal, som var tidiga med att avkriminalisera narkotikabruk och flytta fokus och resurser från straff till vård. Han tror även att Norges omsvängning i frågan kan ha påverkat svenska politiker.

SKL:s handlingsplan mot missbruk och beroende som utvärderingsförslaget kommer från, tar också upp synen på missbruk och behovet av att minska stigmatiseringen av människor med beroendesjukdom.

– Vi vill förändra synen på missbruk och beroende eftersom det påverkar hur samhället tar hand om de här människorna. Människor som är beroende av detta ska inte straffas utan erbjudas vård och behandling, säger Mikael Malm.

Legaliseringsguiden

Av Magiska Molekyler, en gedigen lunta.

Legaliseringsguiden

Legaliseringsguiden är den största svenska granskningen av narkotikapolitiken som presenterats från brukarnas sida. Den bjuder på ett perspektiv som annars förbisetts eller fått representeras av kategorin ”nedgångna pundare” i debatten.

Legaliseringsguiden är en encyklopedi om narkotikapolitik, legalisering och forskning kring lätta droger. Här skall man kunna hitta information och svar på frågor kring förbudspolitiken och dess effekter. Fungerar den nuvarande politiken? Minskar tillgången på droger och de negativa konsekvenserna för individen och samhället? Är förbudet det effektivaste sättet att bekämpa drogproblemet? Finns det några alternativ och hur ser dessa ut? Är alternativen så fruktansvärda som förbudsförespråkarna insinuerar?

Legaliseringsguiden granskar den svenska och internationella narkotikapolitiken. Vi går igenom historian bakom förbudet och hur den har utvecklats över tiden. Vi redogör vilka organisationer som påverkar media och politiker, vi visar hur narkotikafrågan framställs i det offentliga samtalet och hur bra bilden stämmer överens mot verkligheten.

I kapitlen som rör legalisering och dekriminalisering så går vi igenom alla argument som talar för en förändring, vilka olika vägar och metoder som existerar, vilka andra länder som omformat sin politik, hur man gick till väga och vilka konsekvenser det resulterade i. Vi granskar motargumenten och försöker reda ut om farhågorna är befogade.

Legaliseringsguiden innehåller även en djupgående analys av forskningen kring cannabis och psykedeliska drogers påstådda negativa effekter. Vad är sanning och vad är propaganda? Vilka är de sanna farorna? Är farorna tillräckligt stora för att rättfärdiga förbudet? Kan vissa effekter rentav vara konsekvenser av förbudet snarare än drogens farmakologiska verkan?

Vi ägnar även flera kapitel till att kartlägga några förbjudna drogers förmåga att lindra olika psykiska och fysiska sjukdomar. Legaliseringsguiden innehåller den största svenska sammanställningen av forskning kring medicinsk cannabis och psykedeliska droger. Idag ingår dessa i en grupp av narkotikaklassade droger som av lagstiftningen påstås sakna medicinska egenskaper.

Slutligen samlar vi även ihop lite övrigt smått och gott, exempelvis citat och retoriklektioner.

Alla argument och uppgifter som anges i Legaliseringsguiden underbyggs med seriösa källor som ofta citeras i texten för att underlätta faktagranskningen.

Ladda ned hela boken här: