Odla Cannabis

Placering av Cannabisplantan utomhus

För odling av cannabis utomhus är platsen avgörande. Att välja rätt plats kan göra skillnaden mellan en välmående, frodig planta och en som kämpar för att överleva. Här är några faktorer att överväga när du väljer plats för din cannabisodling utomhus.

Välja rätt plats för utomhusodling av cannabis

Den ideala platsen för att odla cannabis utomhus är där plantan kan få tillräckligt med solsken. Cannabis plantor kräver minst 6-8 timmars direkt solljus varje dag för att växa och blomstra ordentligt. Så se till att välja en plats som inte är fullt skuggad av träd, byggnader eller andra hinder.

Växten behöver också utrymme att växa och sprida sina rötter. För att undvika konkurrens om näringsämnen och vatten är det bäst att undvika platser där andra växter redan är etablerade. Välj en plats med gott om utrymme och inte för kompakt jord.

En annan faktor att överväga är jordens pH-värde. Cannabisplantor trivs bäst i en pH-nivå mellan 6 och 7. Om jorden på den valda platsen har ett pH-värde utanför detta intervall kan det vara nödvändigt att justera det genom att tillsätta kalk eller svavel.

Det är också viktigt att tänka på vattentillgången på den valda platsen. Cannabisplantor behöver regelbunden bevattning för att växa och frodas. Se till att välja en plats där det finns tillgång till vatten, antingen genom naturliga källor som en närbelägen flod eller genom att installera en bevattningsanläggning.

Säkerhetsåtgärder för utomhusodling av cannabis

När du väljer en utomhusplats för din cannabisodling är det också viktigt att tänka på säkerheten. Eftersom odling av cannabis fortfarande är olagligt på vissa platser, måste du vara försiktig för att undvika att dra uppmärksamhet till din odling. Välj en plats som är avskild från allmänhetens blickar och låt inte plantorna vara synliga från vägar eller grannar när du planterar.

Det är också en god idé att installera någon form av säkerhetsåtgärder för att skydda dina plantor från tjuvar eller djur som kan vilja komma åt dem. Ett staket eller nät kan vara tillräckligt för att hålla oönskade besökare borta.

En annan säkerhetsåtgärd att överväga är att använda sig av kamouflage för att göra plantorna mindre synliga. Det finns olika tekniker som kan användas för att göra cannabisplantor mer diskreta, som att använda naturliga växter som kamouflage eller att placera plantorna i närheten av andra grödor.

Det är också viktigt att vara medveten om lagstiftningen kring cannabisodling i ditt område. Innan du påbörjar din odling, se till att du har rätt tillstånd och följer alla lagar och regler som gäller för odling av cannabis.

Placering av Cannabisplantan inomhus

Om du inte har tillgång till en utomhusodling eller helt enkelt vill ha bättre kontroll över odlingen, kan du överväga att odla cannabis inomhus. Med rätt kunskaper och utrustning kan du skapa det optimala inomhusklimatet för cannabisodling.

Skapa det optimala inomhusklimatet för cannabisodling

När du odlar cannabis inomhus måste du ta hänsyn till några faktorer för att skapa det ideala klimatet för dina plantor. Temperatur och luftfuktighet är två viktiga variabler att överväga. Cannabisplantan trivs bäst vid temperaturer mellan 20-28 grader Celsius och en luftfuktighet på cirka 50-60% under vegetationsfasen och något lägre under blomningsfasen.

Belysning är en annan viktig aspekt att ta hänsyn till vid inomhusodling av cannabis. Cannabisplantor behöver mycket ljus för att växa och blomstra ordentligt. Att investera i ett belysningssystem som ger tillräckligt med ljus och rätt spektrum kan vara avgörande för en framgångsrik inomhusodling.

Genom att skapa det optimala inomhusklimatet och välja rätt belysningssystem kan du ge dina cannabisplantor de bästa förutsättningarna att växa och trivas inomhus.

När du väljer plats för din cannabisodling inomhus är det viktigt att tänka på tillgången till ljus och ventilation. En plats nära ett fönster eller med tillgång till naturligt ljus kan vara fördelaktigt för dina plantor. Om du inte har tillräckligt med naturligt ljus kan du använda belysningssystem för att kompensera.

Utöver ljus är ventilation också avgörande för en framgångsrik inomhusodling av cannabis. Genom att ha en god luftcirkulation kan du undvika problem som mögel och svampangrepp. Det är viktigt att ha en ventilationsanordning som kan reglera luftflödet och hålla luften frisk och syrerik.

En annan faktor att överväga är tillgången till vatten och näringsämnen. Cannabisplantor behöver regelbunden bevattning och rätt mängd näringsämnen för att växa och trivas. Se till att ha tillgång till vattenkällor och gödningsmedel som är lämpliga för cannabisodling.

Att odla cannabis inomhus ger dig möjlighet att ha full kontroll över odlingens miljö och förutsättningar. Genom att skapa det optimala inomhusklimatet, välja rätt plats, belysning, ventilation och tillgång till vatten och näringsämnen kan du maximera potentialen för dina cannabisplantor.

Sammanfattning

Att välja rätt plats för din cannabisodling är viktigt oavsett om du planerar att odla utomhus eller inomhus. Utomhusodling ger dig fördelen av naturligt solsken och möjlighet att låta naturen ta hand om vattning. Inomhusodling ger dig å andra sidan större kontroll över klimatet och möjlighet att odla året runt.

Oavsett vilket alternativ du väljer är det viktigt att göra din forskning och se till att du har rätt kunskaper och utrustning för att lyckas. Med rätt plats och omsorg kan du snart skörda dina egna friska och välsmakande cannabisplantor.

Om du väljer att odla utomhus är det viktigt att välja en plats som får tillräckligt med solsken under dagen. Cannabisplantor behöver minst 6 timmar direkt solljus varje dag för att växa och blomstra ordentligt. Du bör också se till att platsen är skyddad från starka vindar och att jorden är näringsrik och väldränerad.

En annan faktor att överväga vid utomhusodling är säkerheten. Cannabisodling är fortfarande olagligt i många länder, så det är viktigt att vara diskret och undvika att dra uppmärksamhet till din odling. Du kan överväga att använda en växthusstruktur eller att odla dina plantor bland andra växter för att minska risken för upptäckt.

Vid inomhusodling är det viktigt att ha rätt utrustning för att skapa rätt klimat för dina cannabisplantor. Du behöver en växtlampa som ger tillräckligt med ljus för växternas behov, samt en ventilationssystem för att reglera temperaturen och luftfuktigheten. Du kan också behöva investera i en bevattningssystem för att se till att dina plantor får tillräckligt med vatten.

Utöver klimatkontroll är det också viktigt att ha rätt näringslösning för dina cannabisplantor. Du kan köpa färdiga näringslösningar som är speciellt utformade för cannabisodling, eller så kan du blanda din egen näringslösning med hjälp av olika gödselmedel och tillsatser.

En annan fördel med inomhusodling är att du kan kontrollera ljuscykeln för dina plantor. Cannabisplantor behöver en period med mörker varje dag för att blomstra ordentligt. Genom att använda en timer kan du enkelt ställa in rätt ljuscykel för dina plantor.

Oavsett om du väljer att odla utomhus eller inomhus är det viktigt att vara uppmärksam på skadedjur och sjukdomar som kan påverka dina cannabisplantor. Du kan använda olika metoder för att förebygga och bekämpa skadedjur, som till exempel att använda naturliga insektsmedel eller att regelbundet inspektera dina plantor för tecken på sjukdom.

Slutligen är det viktigt att vara medveten om de lagar och regler som gäller för cannabisodling. Cannabisodling är fortfarande olagligt i många delar av världen, så det är viktigt att vara försiktig.

United Nations uppmanar avkriminalisering

2017 inträffade totalt 959 narkotikarelaterade dödsfall bland personer över 15 år i Sverige, vilket motsvarar 12 dödsfall per 100 000 invånare. Sverige har näst högst narkotikarelaterad dödlighet i EU!

United Nations Human Rights har släppt ännu en rapport som uppmanar medlemsländerna att avkriminalisera och satsa på skademinimering – för att rädda liv. United Nations Human Rights står bakom fullständig avkriminalisering och en drogpolitik som bygger på skademinimering.

Om Sverige vill vara ett föregångsland gällande mänskliga rättigheter är det dags att börja hjälpa människor nu.

Lagligt med narkotika

Det går framåt, nu vill Sveriges Kommuner och Landsting att det ska utredas om det är bättre att narkotika blir lagligt. Publicerat i SVT nyheter.

För 30 år sedan blev det olagligt att använda droger i Sverige och lagen har inte utvärderats sedan dess. Men nu vill Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, att lagen ska utvärderas för att reda ut om den försvårar hjälpinsatser för människor med beroendesjukdom eller inte.

Sedan 1988 är det straffbart att bruka och inneha narkotika och innan lagen klubbades fanns en stor debatt om vilka fördelar och nackdelar en kriminalisering skulle kunna leda till.

Kriminaliseringen av konsumtionen ansågs bland annat viktig för att signalera ett avståndstagande mot narkotika från samhället, inte minst för att motverka att ungdomar skulle testa droger.

Samtidigt höjdes röster för att en kriminalisering av bruket skulle ”inverka negativt på den enskildes ambitioner och ansträngningar att söka vård för sitt missbruk” samt kräva stora polisiära resurser.

1993 kom också en straffskärpning och fängelse i högst sex månader infördes i straffskalan för brottet eget bruk.

Fler dör av droger

Sedan dess har dock den narkotikarelaterade dödligheten ökat och är dessutom hög i jämförelse med andra EU-länder, något som SKL lyfter fram som en av flera orsaker till att lagen bör utvärderas.

”Oavsett ståndpunkt gällande om det ska vara straffbart att bruka och inneha narkotika för eget bruk så behöver konsekvenserna av just den delen av narkotikastrafflagen belysas för att se om effekterna har blivit de som avsågs vid införandet”, heter det i SKL:s handlingsplan.

Mikael Malm är samordnare på SKL och presenterade nyligen organisationens förslag för politikerna i riksdagens socialutskott.

– Jag tror det finns en större politisk enighet kring detta än tidigare. Frågan har varit känslig och som politiker har det funnits en osäkerhet kring att lyfta de här frågorna och då framstå som en kritiker av Sveriges restriktiva narkotikapolitik. Men tiden kanske är mogen att se över narkotikalagstiftning nu.

”Inte legalisering”

Man är dock noga med att påpeka att det inte handlar om en legalisering av droger eller om att förändra Sveriges restriktiva narkotikapolitik.

– Vi vill inte ta ställning i frågan, men man behöver titta på det här. Har lagen utgjort något hinder för att folk ska söka hjälp. Det finns ett repressivt synsätt på personer i missbruk i och med att det är kriminellt att bruka och inneha narkotika. Med lagens utformning finns det en uppenbar risk att polisen lägger mer resurser på det egna bruket än på de stora bovarna och grövre narkotikabrott, säger Mikael Malm.

Norges omsvängning har påverkat

SKL menar också att en utvärdering bör innehålla en internationell utblick och Mikael Malm nämner bland annat Portugal, som var tidiga med att avkriminalisera narkotikabruk och flytta fokus och resurser från straff till vård. Han tror även att Norges omsvängning i frågan kan ha påverkat svenska politiker.

SKL:s handlingsplan mot missbruk och beroende som utvärderingsförslaget kommer från, tar också upp synen på missbruk och behovet av att minska stigmatiseringen av människor med beroendesjukdom.

– Vi vill förändra synen på missbruk och beroende eftersom det påverkar hur samhället tar hand om de här människorna. Människor som är beroende av detta ska inte straffas utan erbjudas vård och behandling, säger Mikael Malm.

Legaliseringsguiden

Av Magiska Molekyler, en gedigen lunta.

Legaliseringsguiden

Legaliseringsguiden är den största svenska granskningen av narkotikapolitiken som presenterats från brukarnas sida. Den bjuder på ett perspektiv som annars förbisetts eller fått representeras av kategorin ”nedgångna pundare” i debatten.

Legaliseringsguiden är en encyklopedi om narkotikapolitik, legalisering och forskning kring lätta droger. Här skall man kunna hitta information och svar på frågor kring förbudspolitiken och dess effekter. Fungerar den nuvarande politiken? Minskar tillgången på droger och de negativa konsekvenserna för individen och samhället? Är förbudet det effektivaste sättet att bekämpa drogproblemet? Finns det några alternativ och hur ser dessa ut? Är alternativen så fruktansvärda som förbudsförespråkarna insinuerar?

Legaliseringsguiden granskar den svenska och internationella narkotikapolitiken. Vi går igenom historian bakom förbudet och hur den har utvecklats över tiden. Vi redogör vilka organisationer som påverkar media och politiker, vi visar hur narkotikafrågan framställs i det offentliga samtalet och hur bra bilden stämmer överens mot verkligheten.

I kapitlen som rör legalisering och dekriminalisering så går vi igenom alla argument som talar för en förändring, vilka olika vägar och metoder som existerar, vilka andra länder som omformat sin politik, hur man gick till väga och vilka konsekvenser det resulterade i. Vi granskar motargumenten och försöker reda ut om farhågorna är befogade.

Legaliseringsguiden innehåller även en djupgående analys av forskningen kring cannabis och psykedeliska drogers påstådda negativa effekter. Vad är sanning och vad är propaganda? Vilka är de sanna farorna? Är farorna tillräckligt stora för att rättfärdiga förbudet? Kan vissa effekter rentav vara konsekvenser av förbudet snarare än drogens farmakologiska verkan?

Vi ägnar även flera kapitel till att kartlägga några förbjudna drogers förmåga att lindra olika psykiska och fysiska sjukdomar. Legaliseringsguiden innehåller den största svenska sammanställningen av forskning kring medicinsk cannabis och psykedeliska droger. Idag ingår dessa i en grupp av narkotikaklassade droger som av lagstiftningen påstås sakna medicinska egenskaper.

Slutligen samlar vi även ihop lite övrigt smått och gott, exempelvis citat och retoriklektioner.

Alla argument och uppgifter som anges i Legaliseringsguiden underbyggs med seriösa källor som ofta citeras i texten för att underlätta faktagranskningen.

Ladda ned hela boken här: